V ČELE VEDENÍ FUD USEDNE OD ROKU 2023 DĚKANKA prof. Mgr. ZDENA KOLEČKOVÁ, Ph.D.

 

Změna ve vedení je očekávaná, neboť současný děkan doc. Mgr. A. Pavel Mrkus aktuálně končí své druhé funkční období a v dalším již nemůže pokračovat. Na pozici děkana FUD byl navržen jediný kandidát, resp. kandidátka, prof. Zdena Kolečková.   

Volba kandidáta na děkana měla na FUD dva rozhodující momenty. Byly to termíny 9. 11. 2022, kdy proběhlo shromáždění akademické obce a představení kandidátky, a 16. 11. 2022 pak samotná volba kandidátky na děkana na řádném zasedání akademického senátu fakulty. 

Děkankou FUD UJEP pro funkční období 20. 2. 2023 – 19. 2. 2027 byla zvolena prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D., dosavadní proděkanka pro tvůrčí činnost, vedoucí katedry fotografie a vedoucí ateliéru Fine Art – Photography.

Svůj volební program postavila na šestnácti nejbližších aktuálních výzvách, které stojí před ústeckou uměleckou fakultou, na začátek jejich výčtu zařadila nutnost kontinuity přechodu z jednoho volebního období do druhého a nalezení návazností na to, co bylo úspěšné a co představuje potenciál pro další vývojovou fázi FUD. 

Prof. Kolečková ke svému zvolení říká: „Přijímám tuto výzvu s pokorou, nadějí a důvěrou v energii akademické obce. Fakultu vnímám jako živoucí organismus, jako ekosystém, o který je třeba pečovat, který však musí být funkční a dynamický především v dílčích činnostech studentů, pedagogů i nepedagogických pracovníků.“

Budoucí děkanka se při představování svého volebního programu nevyhnula ani  současné geopolitické a energetické krizi. Za nezbytnou do budoucího období označila ochotu iniciovat a přijmout nepříjemná omezení a vnitřně se smířit s logickým poklesem studijního i pracovního komfortu. Zároveň vyjádřila své přesvědčení, že bude FUD i nadále vnímána jako prestižní umělecká škola, o které se „ví“ v národním kontextu, ale jejíž jedinečnost zároveň vyplývá z aktuálních potřeb i kulturních tradic severočeského regionu.

Novou děkanku jmenuje do vedení Fakulty umění a designu UJEP rektor doc. Martin Balej.

Výsledek volby mě potěšil. Považuji za přínosné, že uměleckou fakultu v budoucnu povede prof. Kolečková. S fakultou je spjata celou svoji profesní kariéru, od roku 2008 je zde vedoucí ateliéru Fine Art – Photography, později se stala vedoucí katedry Fotografie, a od roku 2015 vykonává pozici proděkanky pto tvůrčí činnost. S organizací fakulty je tedy dobře obeznámena a těší se zde vysoké pracovní i umělecké prestiži,“ říká rektor UJEP doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. 

Fakulta umění a designu UJEP měla v minulosti tyto děkany:  

doc. ak. mal. Vladimír Švec (20. 2. 2001 – 19. 2. 2007)
doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. (20. 2. 2007 – 19. 2. 2015)
doc. Mgr.A. Pavel Mrkus (20. 2. 2015 – dosud)

Pozn. Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat na téže vysoké škole nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.