Výsledky přijímacího řízení do bakalářského studia / programy Design a Výtvarná umění v roce 2023/2024 na FUD UJEP

Vážené uchazečky, vážení uchazeči, zde naleznete → Výsledky přijímacího řízení do bakalářského studia / programy Design a Výtvarná umění.

1. Uchazeči, kteří úspěšně absolvovali přijímací řízení a jsou navrženi k přijetí, jsou označeni číslem 10.
2. Uchazeči, kteří úspěšně absolvovali přijímací řízení a budou navrženi k přijetí po doložení dokladů o zahraničním vzdělání, jsou označeni číslem 94.
3. Uchazeči, kteří sice úspěšně absolvovali přijímací řízení, ale nemohou být přijati pro nedostačující kapacitu programu a umístili se na příliš vysokém pořadí v celkovém hodnocení, jsou označeni číslem 30.
4. Uchazeči, kteří nevyhověli v přijímacím řízení a nemohou být přijati, jsou označeni číslem 20.

Děkan fakulty přijímá uchazeče na základě doporučení přijímací komise.

Písemné rozhodnutí o přijetí bude uchazeči zasláno do vlastních rukou, a to ve lhůtě do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Uchazeči, jehož pobyt nebude znám, bude rozhodnutí doručeno vyvěšením na elektronické úřední desce.

Uchazečům, kteří neuvedli dodací poštovní adresu v ČR, bude rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení zasláno na e-mail uvedený v přihlášce. Originál tohoto rozhodnutí si může uchazeč vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělení Fakulty umění a designu.