Adéla Machová

vedoucí Katedry dějin a teorie umění
odborná asistentka
předsedkyně Akademického senátu FUD UJEP

Kontakt

Konzultační hodiny

ST 9.00—11.00 (FUD / 323) a dle individuální dohody

Předměty

 • Produkce a komunikace I, II
 • Produkce a marketing kultury I, II
 • Management užit. umění I, II
 • Management a právo I, II
 • Galerijní provoz I, II
 • Public Relations; Fundraising (kur.st., PVK)
 • Marketing I, II
 • Kurátorské strategie I, II (VK)
 • Ekonomika neziskových organizací (kurát.st.)
 • Project Management

Dokumenty

Portfolio

MgA. Adéla Machová, PhD. je odbornou asistentkou na Katedře dějin a teorie umění na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, zaměřuje se na kulturní marketing, fundraising, management a kurátorské strategie.

Vystudovala magisterský obor Kurátorská studia na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a navázala doktorským studiem v oboru Vizuální komunikace, které úspěšně dokončila v roce 2018 obhajobou disertační práce Umění, interpretace, vizuální komunikace – Kurátorský přístup.

V odborné práci se věnuje arts managementu a prezentaci současného výtvarného umění, kde se zabývá prostorovou tvorbou (objekty, umělecké instalace, nová média) a fotografií. Ve své tvůrčí kurátorské činnosti se zabývá interpretací a socializací současného výtvarného umění s důrazem kladeným na umělecké aktivity mladších tvůrců a také umělců spjatých s ústeckým regionem. Její iniciativa směřuje k vytváření stimulů vedoucích ke kontextualizaci tvorby místních autorů. Pro akademického malíře a profesora Jaroslava Prášila uspořádala několik samostatných výstav – například v Topičově salonu v Praze (Jemná matérie, 2018), v Galerii Josefa Lieslera v Železném Brodě (Pozdrav Brodu, 2019) a v Muzeu v přírodě v Zubrnicích („Radosti“, 2019).

V Domě umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu UJEP zajišťovala v letech 2016 až 2022 projektový management a byla hlavní kurátorka (dramatur výstavního programu) zdejší Galerie 2, v níž kurátorsky připravila a uspořádala řadu sólových výstav umělcům —  Maryam Mohammadi, Aleš Loziak, Sylva Francová, Jaroslav Prokeš, Katarína Hládeková, Blanka Kirchner, Jakub Tajovský ad. V roce 2022 společně s umělcem Janem Krtičkou iniciovali a založili v Domě umění Ústí nad Labem Galerii 3, která vytváří specifické prostředí pro prezentaci umělců pracujících se zvukem a reflexí prostoru. Prostor pro prezentaci zde definuje autorem připravený zvukový bod – místo, kde lze naslouchat, soustředěně vnímat, sdílet nebo rezonovat. Nabízený základní formát poslechu do sluchátek s sebou přináší jak moment soustředěného vnímání, tak určitou variabilitu v podobě site-specific tvorby.

Z dalších kurátorských aktivit lze zmínit například projekt Sluchová pole pro Experimentální prostor Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře (2015), skupinovou výstavu Osobní krajina ve Výstavní síni Atrium v Praze (2017), sólovou výstavu Jaroslava Prášila Jemná Matérie v Topičově salonu v Praze (2019) nebo sam. výstavu Záznamy umělce Jana Krtičky v galerii Jilská 14 (2022). Připravila i menší výstavní projekty pro zahraniční galerijní instituce, například v italské Maceratě samostatnou výstavu Aleši Loziakovi – Opportunities (2019) nebo skupinovou výstavu Capture a Moment v New Yorku (2012).

Výběr z publikační činnosti:

 • MACHOVÁ, A. (ed.): Jan Krtička. Echoes. Ústí nad Labem: FUD UJEP, 2022. 240 s. ISBN 978-80-7561-390-5. Recenzovaná publikace.
 • MACHOVÁ, A., DELUIGI, R. (eds.): Horizons of Interest. Ústí nad Labem, Macerata: FUD UJEP, 2022. 154 s. 5. ISBN 978-80-7561-386-8 (print), ISBN 978-80-7561-387-5 (e-book), DOI Nr. 10.21062/B/HOI/2022.01. https://arl.ujep.cz/arl-ujep/cs/csg/?repo=ujeprepo&key=65945802215 Recenzovaná publikace.
 • MACHOVÁ, A.: Introduction to Management Skills for Artsts and Designers / Úvod do manažerských dovedností pro umělce a designéry. Ústí nad Labem: FUD UJEP, 2021. 186 s. ISBN 978-80-7561-304-2. Recenzovaná publikace.
 • MACHOVÁ, Adéla. Curator of Contemporary Art and the Public Space. In: Theoretical Basis of Visuality from Intercultural Perspective. Sborník konference, kolektiv autorů, Štětín (Polsko), PUNO PRESS, London, 2018, s. 140–157.
 • MACHOVÁ, Adéla. V nekonečném dialogu mezi minulostí a současností. In: Prostor Zlín, recenzovaný časopis, č. 3/2016. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění, 2016, s. 24–27.
 • MACHOVÁ, Adéla. Ze středu ven – reflexe regionální umělecké tvorby mezi lety 1985-2010. In: Prostor Zlín, recenzovaný časopis, č. 3/2016. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2016, s. 2–8.
 • MACHOVÁ, Adéla. Alegorie a interpretace současného uměleckého díla. In: KOLEČEK, Michal (ed.). Čelem k umění, Ústí nad Labem: UJEP, 2015.
 • MACHOVÁ, Adéla, VESELÁ, Romana. Umění a instituce – dva pohledy do liberecké scény. In: KOLEČEK, Michal (ed.). Ze středu ven, Umění regionů 1985-2010. Ústí nad Labem: FUD UJEP a ZPČ, 2014. ISBN 978-80-7414-786-9, s. 190–208, 211–215.
 • HRUŠKOVÁ, Adéla (ed.). Objekt zájmu. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu UJEP, 2012. ISBN 978-80-7414-547-6.

V letech 2017-2022 byla spoluřešitelkou mezinárodního výzkumného projetu TICASS (Technologies of Imaging in Communication, Art and Social Sciencies) financováno z programu Evropské Unie Horizon 2020 výzkum a inovace (grantová dohoda č. 734602; www.ticass.eu).
V letech 2019 až 2023 vedla dílčí aktivitu FUD UJEP projektu Zkvalitnění praxí realizovaných ve spolupráci s externími partnery.

About Adéla Machová in English language