Letní sklizeň 2020

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Digitální média

Klauzurní téma

Činnost ateliéru je soustředěna na volnou tvorbu založenou převážně na statickém i dynamickém digitálním obraze. Studenti svobodně využívají i další výtvarné techniky, performance, instalace a podobně. Jako nejvhodnější se v tomto semestru ukázalo využití videa, které se nezáměrně stalo formálním sjednocujícím prvkem.

Mezi klauzurními tématy se objevují náměty čistě osobní, s přesahem do obecných významů (role jednotlivce ve společnosti a jeho stereotypizace) i témata zabývající se širší aktuální společenskou problematikou (regionální specifika, ekologie, vztah reality a utopie, mediální manipulace atd).