Výsledky přijímacího řízení do bakalářského studia v roce 2022/2023 na FUD UJEP

Vážené uchazečky, vážení uchazeči, zde naleznete → Výsledky přijímacího řízení do bakalářského studia.

1. Uchazeči, kteří úspěšně absolvovali přijímací řízení a jsou navrženi k přijetí, jsou označeni číslem 10.
2. Uchazeči, kteří sice úspěšně absolvovali přijímací řízení, ale nemohou být přijati pro nedostačující kapacitu programu a umístili se na příliš vysokém pořadí v celkovém hodnocení, jsou označeni číslem 30.
3. Uchazeči, kteří nevyhověli v přijímacím řízení a nemohou být přijati, jsou označeni číslem 20.

Děkan fakulty přijímá uchazeče na základě doporučení přijímací komise.

Písemné rozhodnutí o přijetí bude uchazeči zasláno do vlastních rukou, a to ve lhůtě do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Konečný termín pro ověření podmínek pro přijetí ke studiu je stanoven na den 12. 2. 2022. Uchazeči, jehož pobyt nebude znám, bude rozhodnutí doručeno vyvěšením na elektronické úřední desce.

Uchazečům, kteří neuvedli dodací poštovní adresu v ČR, bude rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení zasláno na e-mail uvedený v přihlášce. Originál tohoto rozhodnutí si může uchazeč vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělení Fakulty umění a designu.