Tomáš Pavlíček

Doc. PhDr. Tomáš PAVLÍČEK, Ph.D. je docentem na Katedře dějin a teorie umění na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně působí od roku 1996, nejprve na Katedře výtvarné výchovy a od roku 2002 na Katedře dějin a teorie umění na FUD. Mezi lety 2007 –  2019 vedl katedru dějin a teorie umění. Je členem oborové rady studijního doktorského programu Vizuální umění FUD, členem redakční rady časopisu Výtvarná výchova, od roku 2016 členem památkové rady při NPÚ v Ústí nad Labem a od roku 2018 členem pracovní skupiny architekta města Mostu. Jako kurátor se podílel na výstavách pořádaných agenturou Foibos s.r.o., spolupracoval na výstavních projektech pro Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích, Muzeum města Ústí nad Labem a Oblastní muzeum a galerii v Mostě.

Tomáš Pavlíček se věnuje historii a teorii architektury a umění zaměřené na zkoumání bílých míst vývoje architektury zejména severních Čech. V rámci svého zkoumání se zabývá vztahem society a architektury, problémy paměti a místa a způsoby utváření relací mezi těmito fenomény. Své poznatky publikoval jak v českých tak také v zahraničních publikacích. Ze základních publikací lze zmínit tyto:

PAVLÍČEK, T.: Architektura 1. poloviny 20. století v západní části  Ústeckého kraj (vývoj, rozbor a didaktické zhodnocení). FUUD a UJEP Acta universitatis purkynianie (2005) ISBN 80-7044-726-5.

PAVLÍČEK, T.(ed): Slavné vily Ústeckého kraje. Foibos (2007) ISBN 978-80-87073-04-9.

PAVLÍČEK, T.: Jaroslav Brožek-3/4 století s výtvarnou výchovou. Fakulta umění a designu (2012) ISBN 978-80-7414-486-8.

PAVLÍČEK, T.: Václav Daneš – malba jako uskutečňování bytí. Fakulta umění a designu, Muzeum města Ústí nad Labem (2018) ISBN 978-80-86475-32-5 (Muzeum města Ústí nad Labem), ISBN 978-80-7561-133-8 (Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem).

Podrobné CV.

Kontakt:
tomas.pavlicek@ujep.cz