Hlavní strana XXII  |  UJEP  |  English  |  Webmaster  |  Account
archiv aktualit FUD / aktuality UJEP

TZ volby kandidáta na jmenování rektorem UJEP

Níže naleznete Tiskovou zprávu AS UJEP informující o sestavení kandidátní listiny pro volby kandidáta na jmenování rektorem UJEP pro volební období 2015–2019.

tisková zpráva

Nová pravidla a podmínky výpůjček digitální techniky KFO

Dnešním dnem včetně, tj. 25. 9. 2014, dochází ke změně provozních termínů, kdy je možné si vyzvedávat/vracet techniku.

Vydávání a příjem digitální techniky je možné pouze v následujících termínech:

Pondělí 9–11 h MgA. Petr Bača
Středa 9–16 h MgA. Petr Bača, MgA. Aleš Loziak
Pátek 9–11 h MgA. Petr Bača, MgA. Aleš Loziak (po dohodě)

Respektujte, prosím, výše uvedené termíny zápůjček. V ostatních dnech je možné techniku zanechat na recepci FUD UJEP. Výpůjčka v jiných než ve výše uvedených termínech není možná.

Bližší informace naleznete na stránce http://fud.ujep.cz/rezervace-digitalni-techniky-kfo/

Režim budovy FUD na období akademického roku 2014/2015

Režim vrátnice – nepřetržitý provoz

Pro studenty

PO–PÁ | 6:00 – 23:30
budova denně otevřena pro studenty FUD (hlavní vchod)
SO–NE | 8:00 – 18:00

 

Pro zaměstnance

denně | 6:00 – 23:30

V době mimo povolení vstupu je budova všem uzavřena. Výjimku tvoří vrátní, údržba, děkan a tajemník.

Slavnostní imatrikulace FUD UJEP

Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studia FUD UJEP se uskuteční dne 16. 10. 2014 v 10 hodin v tzv. "Zelené aule" v Multifunkčním centru (kampus UJEP, Pasteurova ulice, hlavní vchod směrem od budovy "A"). Studenti se dostaví již v 9 hodin.

Den otevřených dveří na FUD UJEP

Fakulta umění a designu UJEP pořádá dne 6. 11. 2014 „Den otevřených dveří“.

Zájemci mohou v době od 10 do 16 hodin navštívit jednotlivé ateliéry a další pracoviště v budově Fakulty umění a designu (Pasteurova 9, Ústí nad Labem). V rámci „Dne otevřených dveří“ je možné získat informace o studiu a podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016.

Základní informace ke studiu na FUD budou poskytnuty v posluchárně č. 537 (4. patro) vždy v 10, 11 a 13 hod.

Informace o jednotlivých ateliérech budou poskytovány v ateliérech průběžně od 10 do 16 hod.

Mladí a úspěšní // výstava

Výstava Mladí a úspěšní představuje 23 autorů a designérů (projekt bude pokračovat), kteří dnes mají svá vlastní studia, jsou členy významných designérských firemních týmů nebo působí jako pedagogové na univerzitách nebo na vyšších odborných školách.

Vernisáž 6. října 2014 v 18 hodin. Výstava probíhá v Galerii Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavském námestí 31, Praha 1 do 29. 10. 2014.

pozvánka   → tisková zpráva

výstava Dresdner Wald v GEF

Výstava drážďanské malby Dresdner Wald v Galerii Emila Filly v kulturní fabrice Armaturka. Zahájení výstavy proběhne ve středu 17. 9. 2014 v 18 hodin. Výstava potrvá do 22. 10. 2014.

tisková zpráva

Volby kandidáta na jmenování děkanem FUD UJEP

Volby kandidáta na jmenování děkanem FUD UJEP

Festival Kruh // Open Call

2. ročník studentské skupinové výstavy probíhá 13. – 15. 10. 2014. Pro výstavu v objektu bývalé Menzy Klíšská vyhlašuje výzvu pro projekty. Termín zaslání je 1. října 2014 na emailu festivalkruh@gmail.com

výzva

Soutěž na návrh a realizaci ceny ruv

Děkan FUD UJEP z pověření týmu řešitelů projektu Registr uměleckcýh výstupů (RUV) vyhlašuje soutěž na návrh a realizaci ceny RUV.

Podmínky soutěže, zadání, termíny atd. viz odkaz níže. Návrhy musí být předány na sekretariát Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, místnost číslo 232, k rukám Zity Šauerové, nejpozději 30. 10. 2014 do 15.00 hodin a dle propozic soutěže.

→ vyhlášení a propozice stahujte zde

Mezinárodní sympozium rytého skla

Mezinárodní sklářské sympozium 2014 ve Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově zve na výstavu účastníků 1. – 6. ročníku. Výstava probíhá 21. 9. – 30. 11. 2014. V rámci sympozia bohatý program.

plakát s programem

Zadání závazných témat bakalářských a diplomových prací

Dle harmonogramu FUD UJEP na akademický rok 2014/2015 je 26. 9. 2014 termínem pro zadání závazných témat bakalářských a diplomových prací.
K tomuto dni je diplomant povinen vyplnit podklady pro zadání do STAG (Po přihlášení do STAG – odkaz „Kvalifikační práce“ – formulář „Vyplnit podklady pro zadání bakalářské/diplomové práce“).
Vyplněný a vytištěný podklad pro zadání odevzdá student na příslušnou katedru. Podklad musí obsahovat datum, podpis vedoucího práce a podpis studenta.

(Tomuto závaznému zadání předcházelo zadání v rámci jednotlivých kateder dne 13. 6. 2014.)

Elektronický předzápis na akademický rok 2014/2015

Elektronický předzápis je otevřen již od 5. 6. 2014. PŘEDZÁPIS BUDE OTEVŘEN DO 20. 10. 2014. PO TOMTO TERMÍNU BUDE MOŽNÉ ZAPISOVAT POUZE PROSTŘEDNICTVÍM STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ ZA PŘÍSLUŠNÉ POPLATKY. Nezapomeňte si řádně zkontrolovat, že máte zapsáné dostatečné množství kreditů pro daný rok.

Prvním krokem k provedení zápisu do dalšího akademického roku je provedení elektronického předzápisu v systému STAG. – Každý student má v systému STAG UJEP jednoznačnou identifikaci – své osobní číslo. které je přihlašovacím jménem. – Každý student má v systému přiřazen studijní plán podle studovaného oboru. – Každý studijní plán se skládá ze segmentů (např. povinné předměty, povinně volitelné předměty). – Při elektronickém předzápisu se studentům automaticky nabízejí předměty jejich studijního plánu. – Ve studijních plánech jsou předměty zařazeny jako povinné (status A), jako povinně volitelné (status B) a volitelné (status C).

Kurz figurální kompozice a kresby aktu pro veřejnost a Kurz modelování a prostorové tvorby pro veřejnost

Fakulta užitého umění a designu UJEP otevírá v letním semestru 2014/2015 Kurz kresby a figurální kompozice v programu celoživotního vzdělávání. Letošní novinkou je Kurz modelování a prostorové tvorby

Ateliérová výuka tříhodinových seminářů probíhá vždy ve středu od 16-19 hod. Kurz začíná 24. 9. 2014 a končí závěrečným hodnocením 17. 12. 2014.

Bližší info: Markéta Váradiová, tel. 606 472 097.

Více info o kurzech naleznete na stránce → Kurzy večerního kreslení pro veřejnost a Kurzy modelování a prostorové tvorby pro veřejnost nebo na níže uvedených odkazech.

→ informace o kurzu
→ přihláška
→ harmonogram – Kurz modelování a prostorové tvorby pro veřejnost
→ harmonogram – Kurz figurální kompozice a kresby aktu pro veřejnost

→ http://vecernikurzy.ujep.cz/ 
 https://www.facebook.com/pages/Kurz-kresby-malby-a-modelov%C3%A1n%C3%AD/1428481280719479?ref=hl

Elektronická mezinárodní konference CER 2014

2. mezinárodní vědecká konference CER 2014 zve studenty doktorského studia a odborné asistenty k účasti. Konference probíhá online 27. – 31. 10. 2014, účastnický poplatek je 89 EUR.

Více informací a registrace na webu http://www.cer-sciemcee.com/

Ediční činnost pro rok 2014

→ Ediční činnost FUD UJEP pro rok 2014

Výsledky vnitřních grantů FUD UJEP pro rok 2014

→ Výsledky vnitřních grantů FUD UJEP pro rok 2014

Informační portál projektu Corona Culturae – Inovace uměnovědných oborů

Dne 1.10.2013 byl spuštěn informační portál projektu Corona Culturae – Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP, reg. č. CZ 1.07/2.2.00/28.0285.

Je určen zejména studentům uměnovědných oborů. Poskytuje informace o připravovaných akcích, plánovaných exkurzích a přednáškách. Nedílnou součástí je on line vzdělanostní databanka, kde  studenti naleznou sylaby, opory a další vzdělávací materiál. Přístup k databance obdrží studenti podpoření z projektu u svých vyučujících.

Více na http://corona.ujep.cz/

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace dle ustanovení § 71 až § 75 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FUD UJEP se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ze dne 24. 5. 2012. Směrnice děkana FUD UJEP upřesňuje proces habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP.

Směrnice děkana č. 3/2013 – Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Přílohy směrnice děkana č. 3/2013 (word)

Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011