U21 – REPROREG

U21 – REPROREG

Název projektu: U21 – Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech
Dotační titul: OP VVV, PO2
Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208
Součást: celouniverzitní
Doba realizace: 1. 1. 2019 — 31. 12. 2022
Rozpočet projektu: 105 776 103,48 Kč
Spolúčast UJEP: 5 %
Dotace pro UJEP: 100 487 298,30 Kč

Anotace projektu:
Projekt U21-REPROREG zahrnuje širokou škálu aktivit zaměřených na zkvalitnění výuky, rozvoj výstupních kompetencí absolventů a rozšíření nabídky studijních programů, na zvýšení odborných kompetencí akademických pracovníků, snižování studijní neúspěšnosti a zvýšení zájmu o studium na VŠ a na efektivitu řídících procesů na UJEP, vše s důrazem a vazbou na cíl přispívat maximálně k rozvoji Ústeckého kraje a řešení jeho stávajících problémů jakožto strukturálně postiženého regionu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

KA04 Podpora a rozvoj studijních programů na FUD UJEP

Klíčová aktivita 04 Fakulty umění a designu

Klíčová aktivita Fakulty umění a designu je primárně zaměřena na přípravu a akreditaci nových bakalářských programů Design a zásadně upravený studijní program Výtvarná umění a na celkové zkvalitnění a inovaci studia na FUD se zaměřením na získávání praktických zkušeností a dovedností v oblasti prezentace výsledků tvůrčí činnosti již během studia. Cílem je zvýšit kvalitu a inovovat formu vzdělávacích aktivit a ovlivnit výstupní kompetence absolventů směrem k podpoře nových technologií a nových tvůrčích uměleckých strategií s důrazem kladeným na propojování výukových aktivit s praktickými výstupy, a tím akcelerovat rozvoj kreativních průmyslů jako nástroj společenské a hospodářské transformace strukturálně postiženého regionu.

Cílovou skupinou jsou studenti v jednotlivých bakalářských a magisterských studijních programech FUD, resp. budoucí studenti nového studijního programu Design a studijního programu Výtvarná umění. Očekávané změny vyplývají z formulovaného cíle a charakteru inovace výuky na FUD postavené na podpoře nových technologií a tvůrčích uměleckých metod a jejich integraci do výukových procesů, na propojování výukových aktivit s praktickými výstupy tak, aby byl rozvíjen potenciál studentů a absolventů aktivně se zapojit do posilujících odvětví kreativních průmyslů, které bezesporu disponují zásadním potenciálem dynamizovat transformační sociální a hospodářské procesy ve strukturálně postižených regionech.

Hlavní výstupy

 • Nově akreditovaný bakalářský studijní program Design a zásadně upravený bakalářský studijní program Výtvarná umění.
 • Studijní opory v rámci těchto studijních programů..
 • Internacionalizace výuky – nové předměty vyučované zahraničními odborníky v anglickém jazyce.

Podaktivita č. 1 Studijní programy FUD

 • Příprava a realizace mezinárodní konference zaměřené na rozvoj vzdělávacích programů v oblasti designu a zásadně upraveného studijního programu Výtvarná umění s důrazem kladeným na jejich propojování s problematikou kreativních průmyslů a rozvoje kvality života.
 • Příprava a realizace studijních opor (specializovaných publikací a skript) pro vybrané studijní předměty zařazené do studijních plánů v rámci nově akreditovaného bakalářského studijního programu Design a zásadně upraveného bakalářského studijního programu Výtvarná umění.
 • Akreditace nového bakalářského studijního programu Design a zásadně upraveného bakalářského studijního programu Výtvarná umění.
 • Zahájení realizace nově akreditovaného bakalářského studijního programu Design a zásadně upraveného bakalářského studijního programu Výtvarná umění od září 2021.
 • Využití nově vybudovaných prostor produkčního a prezentačního centra zaměřeného na rozvoj inovativních výukových strategií a postupů i tvůrčích uměleckých činností pro realizaci studijních programů.
 • V rámci realizace studijních programů implementace nových studijních opor a využívání ateliéru hostujícího zahraničního pedagoga.

Podaktivita č. 2 Zkvalitnění vzdělávacího procesu na FUD

 • Implementace nových metod výuky v nově akreditovaných bakalářských studijních programech Design a zásadně upraveném bakalářském studijním programu Výtvarná umění se postupně uplatní i mezi ostatními studijními programy v navazujícím magisterském studiu.
 • Zvýšení podílu experimentálních a praktických zkušeností za účelem zkvalitnění realizačních a komunikačních dovedností.
 • Vytvoření a zařazení předmětů v anglickém jazyce.
 • Vytvoření a zahájení výuky v novém předmětu v anglickém jazyce → Ateliér hostujícího pedagoga.

studijní opory