Kurátorská studia

Kontakt

vedoucí Katedry dějin a teorie umění
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
T: +420 475 285 186
E: michal.kolecek@ujep.cz

garant studijního oboru Kurátorská studia
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
T: +420 475 285 186
E: michal.kolecek@ujep.cz

sekretářka Katedry dějin a teorie umění
Šárka Stehlíková
T: +420 475 285 114
E: sarka.stehlikova@ujep.cz

Facebook
Kurátorská studia UJEP
Instagram
Kurátorská studia FUD UJEP

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

Termín pro podání přihlášek prodloužen do 26. dubna 2021!

Individuální konzultaci s garantem oboru Kurátorská studia lze domluvit na kristyna.hajkova@ujep.cz

Výstava Dědictví mytologie v duúl

Ve středu 29. 9. 2021 bude od 18 hodin zahájena výstava Dědictví mytologie v Domě umění Ústí nad Labem /Masarykova ulice/.

Výstavní projekt reflektuje souvislost mytologie, ideálu krásy a zobrazování těla a tělesnosti v umění. Soustředí se na jeho genezi v uvažování současných, na scéně působících, vizuálních umělkyň a umělců.

Galerie Mimochodem / Jan Kvíz – Rafťáci

Srdečně vás zveme na výstavu Jana Kvíze – Rafťáci v Galerii Mimochodem.
 
Výstava potrvá od 15. září do 27. října 2021. Vernisáž výstavy se koná 14. září v 18:00 přímo v prostorách galerie.

Výstava Kolik profilů máš, tolikrát jsi člověkem

Již tuto středu 19. května 2021 od 16 do 19 hodin bude zahájena výstava Kolik profilů máš, tolikrát jsi člověkem v Domě umění Ústí nad Labem.

Výstavní projekt je připravován studentkami 1. ročníku navazujícího magisterského studijního oboru Kurátorská studia na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a je součástí celoročního výstavního cyklu, jehož leitmotivem je institucionální rámec.

Katalog A co nám zbývá teď?

Právě vychází katalog A co nám zbývá teď? ke stejnojmenné výstavě, která byla organizována studenty Kurátorských Studií v Galerii Emila Filly v roce 2019.

LUNGOMARE ART – Pavel Mrkus, Jiří Kovanda

Projekt LUNGOMARE ART, který připravil kurátor Michal Koleček, tvoří jeden z tematických celků programu Rijeka 2020 – Evropské hlavní město kultury. Tento projekt se soustředil na realizaci deseti permanentních uměleckých děl ve veřejném prostoru v devíti lokacích na území Kvarnerského zálivu. Projekt vznikal v rámci intenzivní spolupráce mezi participujícími umělci, zástupci místních municipalit a představiteli místních komunit. Realizovaná umělecká díla tak odrážejí specifická témata charakteristická pro místní historii či současný život a zároveň podporují funkci a urbánní vývoj vybraných mikro-lokací. V rámci české účasti realizovali své projekty Pavel Mrkus a Jiří Kovanda. Vznik uměleckých děl byl podpořen zahraničním odborem Ministerstva kultury ČR.

Tomáš Němec / Galerie Činoherního studia

Srdečně zveme na zahájení výstavy Tomáše Němce v Galerii Činoherního studia reagující na premiérovou hru Funny Games. Hra je volnou adaptací stejnojmenného Hanekenova filmu z roku 1997 a je čtvrtou ze série výstav studentů Kurátorských studií. Cyklus výstav reaguje na téma Nerovnost. Vernisáž se koná 14. 2. 2020 v 18:00 hodin

Kurátorská studia

Kurátorská studia jsou oborem, který bych si přál studovat, když jsem na začátku devadesátých let minulého století začínal pořádat výstavy generačně spřízněným umělcům. Tehdy ale takový obor české vysoké školy nenabízely, a tak jsem se musel mnoho nezbytných věcí doučit postupně v průběhu vlastní kurátorské a galerijní činnosti. Nakonec jsem se rozhodl tento obor se svými kolegyněmi a kolegy na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem před více než deseti lety založit. Dnes máme celou řadu úspěšných absolventů působících na umělecké scéně, v muzeích umění, galeriích či dokonce na vysokých uměleckých školách, a já z jejich širokého uplatnění usuzuji, že je studium tohoto studijního oboru pro profesionální kariéru kvalitně připravilo.

                                                                                              Michal Koleček, garant oboru

O oboru

Dvouletý navazující magisterský studijní obor realizovaný v rámci programu Výtvarná umění

Katedra dějin a teorie umění Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

Tento navazující magisterský studijní obor má jedinečné zaměření a unikátní charakter. Kurátorská studia jsou stále poměrně mladým oborem, který se formuje především v souvislosti s rozvojem specifik provozu, produkce, interpretace a socializace současného výtvarného umění. Výuková i tvůrčí struktura studijního oboru Kurátorská studia v sobě kombinuje dva základní přístupy – důraz kladený na teoretickou reflexi aktuální umělecké tvorby a zaměření na získání základních kompetencí v oblasti produkce a institucionální práce v muzejním a galerijním prostředí. V této souvislosti magisterský obor Kurátorská studia studentům poskytuje zásadní vhled do historických a metodologických otázek výtvarného umění zejména 20. a 21. století a rovněž nabízí řadu workshopů a seminářů, které jsou zaměřeny jak na koncepční ideovou rovinu, tak na manažerskou, praktickou stránku realizace konkrétních tvůrčích výstavních projektů.

Specifický charakter studijního oboru Kurátorská studia je posilován kombinovaným způsobem organizace studijního plánu, ve kterém se vzájemně doplňují tradiční způsoby výuky ve formě přednášek, seminářů a cvičení s ateliérovým modelem výuky zaměřeným především na realizaci praktických výstupů ze studia, a to prostřednictvím studijního předmětu Kurátorský workshop. Při organizaci studia je zásadní důraz kladen na produkci veřejných studentských výstupů v rámci ročníkových výstavních projektů, které zároveň studentům poskytují prostor pro získání praktických zkušeností s organizací výstavního provozu.

Zajímavým přínosem Kurátorských studií je také vzájemná komunikace mezi studenty, kteří se v tomto oboru setkávají po absolvování poměrně různorodých bakalářských oborů zaměřených na uměleckou tvorbu, dějiny a teorii umění, výtvarnou pedagogiku či produkci a marketing kultury. Takové prostředí umožňuje vznik inspirativních a kreativních multidisciplinárních týmů a projektů.

Zmínit je třeba také podstatný důraz, který je během studia v oboru Kurátorská studia položen na internacionalizaci a možnost zahraničních, ale také domácích, studijních stáží, a to především v oblasti tzv. pracovních stáží nabízených programem ERASMUS+. Pro praxe a pracovní praktické stáže navíc vytváří Fakulta umění a designu UJEP dostatečné zázemí i v Ústí nad Labem, neboť provozuje nebo se podílí na provozu řady výstavních institucí: Dům umění Ústí nad Labem, Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem, Galerie Hraničář Ústí nad Labem, Galerie Rampa Ústí nad Labem, BillboArt Gallery Ústí nad Labem atd. Do aktivit všech těchto institucí se studenti Kurátorských studií postupně zapojují a získávají tak neocenitelné praktické zkušenosti již v době vlastního studia.

Portfolio studijních programů realizovaných na Fakultě umění a designu UJEP navíc absolventům studijního oboru Kurátorská studia umožňuje ucházet se o pokračování studia v doktorském studijním oboru Vizuální komunikace, který v sobě rovněž zahrnuje aspekty kurátorské práce v oblasti aktuální výtvarné umělecké scény i v širším socio-kulturním kontextu.

Zakladatelem a garantem navazujícího magisterského studijního oboru Kurátorská studia je prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., který je zároveň vedoucím Katedry dějin a teorie umění na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kde je tento studijní obor již od roku 2007 úspěšně realizován. Michal Koleček se zabývá dějinami a teorií výtvarného umění a designu se zaměřením na problematiku současných uměleckých projevů; kurátorskými studii se zaměřením na rozvoj metod současné kurátorské praxe a socializace současného umění.

studijní plán oboru

Akademičtí pracovníci vyučující v oboru Kurátorská studia

prof. Mgr. Michal KOLEČEK, Ph.D.
garant oboru

doc. Mgr. Kateřina DYTRTOVÁ, Ph.D. 
teorie a interpretace vizuálních oborů, socializace umění

doc. PhDr. Tomáš PAVLÍČEK, Ph.D.
dějiny moderní a současné architektury

PhDr. Jaroslav POLANECKÝ, Ph.D. 
teorie a historie designu, grafického designu a užitého umění se zaměřením na sklářství

Dr. János SZOBOSZLAI, Ph.D.
kurátorská studia, dějiny současného středoevropského umění (výuka v anglickém jazyce)

Mgr. Eva MRÁZIKOVÁ, Ph.D.
dějiny současného umění, galerijní provoz a alternativní kurátorství

Mgr. Anna VARTECKÁ, Ph.D.
dějiny fotografie a nových médií, genderové aspekty v současném umění

Mgr. Lenka SÝKOROVÁ, Ph.D.
dějiny současného umění, metody současného umění a kurátorské praxe

PhDr. Ludvík HLAVÁČEK
produkce uměleckého díla ve veřejném prostoru, galerijní provoz v nestátních a neziskových organizacích

PhDr. Marek URBAN, Ph.D.
estetika a dějiny a teorie nových médií a filmu

MgA. Adéla MACHOVÁ, Ph.D.
kulturní management, marketing, produkce, PR a FR

Mgr. Martin KOLÁŘ, Ph.D.
estetika a filosofie umění

Mgr. Lenka STOLÁROVÁ
Památková péče, Dějiny užit. umění a řemesel, Dějiny umění, Muzejnictví a ochrana sbírek, Ikonografie a ikonologie, Metodologie dějin výtvarného umění

Katherine KASTNER (galeristka Hunt Kastner Praha)
současný umělecký provoz a galerijní praxe

Naši absolventi

Absolvent studijního oboru Kurátorská studia se uplatní jako nezávislý kurátor nebo jako kurátor či lektor v galeriích a muzeích, ve sféře státní, veřejné i soukromé či komerční. Získá znalosti a kompetence nezbytné pro přípravu výstav v domácích i zahraničních kulturních institucích, nalezne uplatnění v redakcích odborných periodik nebo v nakladatelských domech orientovaných na výtvarné umění a kulturní historii, v publicistice a umělecké kritice, popřípadě ve sféře vizuální komunikace a její administrativě.

Absolventi oboru Kurátorská studia na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem v současné době mimo jiné působí v následujících institucích:

 • Národní galerie v Praze
 • Galerie hlavního města Prahy
 • Centrum současného umění DOX Praha
 • Kunsthalle Praha
 • Galerie NoD Praha
 • Moravská galerie v Brně
 • Muzeum umění Olomouc
 • The Julius Koller Society, Bratislava, Slovensko
 • Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře
 • Galerie umění Karlovy Vary
 • Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
 • Východočeská galerie v Pardubicích
 • Galerie moderního umění v Hradci Králové
 • Dům umění Ústí nad Labem
 • Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem
 • Galerie 35m2
 • Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 • Katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 • Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci
 • Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • Design Cabinet CZ

3KURÁTORKY
KRISTÝNA HÁJKOVÁ, ALŽBĚTA HORÁČKOVÁ A DIANA KNĚŽÍNKOVÁ
Absolventky navazujícího magisterského oboru Kurátorská studia

Jakub Král

Kurátor Galerie hlavního města Prahy

Jakub Král s Peterem Bartošem v Bratislavě při přípravě výstavního projektu. Foto Petra Feriancová.

Olga Staníková

Kurátorka moderního a současného umění v Muzeu umění Olomouc

Olga Staníková ve výstavě Jozefa Jankoviče v Muzeu umění Olomouc, 2018.

Adéla Machová

Kurátorka a provozní manažerka Domu umění v Ústí nad Labem 

Úvodní slovo Adély Machové na výstavě Diplomky´16 v Domě umění Ústí nad Labem.