Edice FUD

O nakladateli

  • Edice FUD produkuje autorské publikace, výstavní katalogy a monografie, na jejichž  grafické úpravě se zpravidla podílejí studenti, absolventi a pedagogové Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
  • Vydáváme knihy z umělecké oblasti a oborů dějin a teorie umění, kurátorských studií, vizuálního, grafického a produktového designu, fotografie a digitálních médií.
  • Podporujeme knižní produkci reprezentující vědeckou, uměleckou a tvůrčí činnost své akademické obce.

      

You Tube Playlist:  Autoři listují

FUD UJEP 2017 česko-anglická brožura v PDF

 

Katalogy a monografie

50 x F: Architekt Jan Fišer

Retrospektivní monografie prof. akad. arch. Jana Fišera, designéra dlouholetého pedagoga FUD UJEP a spoluautora výrazné brutalistní architektury 70. let, mimo jiné zbouraného areálu Tranzitního plynovodu tzv. Transgas. 

Katalog Diplomky FUD 2022

Katalog diplomových prací absolventů Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí ad Labem v akademickém roce 2021–2022

Kritický katalog Mo(nu)mentální topografie

Mo(nu)mentální topografie. Kritický katalog výstavního projektu  Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem konaného při příležitosti 25. výročí založení fakulty

Všichni fakultní autoři, vystavující umělci, členové přípravného a produkčního týmu přijďte si příležitostně do kanceláře Edice FUD pro autorský výtisk! Klára Mrkusová, 1. patro, dveře č. 248.

Fotografie nového milénia

Od Technických mutací k poetice autorské tvorby. Pocta pedagogické a tvůrčí práci prof. Miroslava Vojtěchovského.
Marian Beneš, ed. Miroslav Vojtěchovský a kolektiv

Teorie (a) umění

Galerijní animace

Kateřina Dytrtová
Autorka cílí na studenty kurátorských a edukativních studií uměleckých oborů, zavádí teoretické pojmy ke způsobu interpretace uměleckého díla, při rozhovoru s Jiřím Kovandou zkoumá vztah subjektivního prožitku a jeho objektivizace tvorbou.

Metafora a Médium

Metafora a Médium
Kateřina Dytrtová

Tématem publikace jsou vztahy mezi způsobem materializace ideje ve výtvarném díle a metaforou.

Nezávislé kurátorství ve volném čase

Lenka Sýkorová. Nezávislé kurátorství ve volném čase:  Nezávislý kurátor a umělec-kurátor na české vizuální scéně v letech 2000–2016 / Independent Curating as a Leisure Activity: An Independent Curator and Artist-Curator on the Czech Visual Art Scene in 2000–2016 

Kontakt

 

Klára Mrkusová
Redakce a koordinace ediční činnosti FUD
kancelář č. 248, úřední hodiny
ÚT, ST: 9:00–15:00 h

G: +420 720 695 790
W: www.fud.ujep.cz/edice-fud
E: klara.mrkusova@ujep.cz
F: Edice FUD / nakladatel FUD UJEP

 

Doručovací adresa

Edice FUD
Fakulta umění a designu
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 9
400 96 Ústí nad Labem

Události

Katalog Diplomky FUD 2022

Katalog diplomových prací absolventů Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí ad Labem v akademickém roce 2021–2022

Soutěž o papír a tisk knihy zdarma: Book in Progress #4

Vyhrajte luxusní papír a tisk pro svou knihu! Startuje čtvrtý ročník soutěže o papír a tisk knihy zdarma. Soutěž doprovází celodenní konference o knihách. Uzávěrka přihlášek je do 31. 10. 2022. Více na webu soutěže.

Moc věcí: 3. Nejkrásnější česká kniha roku 2021

V soutěži Nejkrásnější Česká kniha roku 2021 získala 3. místo v kategorii „Knihy o výtvarném umění“ knížka editora Antonína Tomáška Moc věcí: vedlejší role designu / The Power of Things: Supporting Role of Design v grafickém zpracování Adély Svobodové, vydané v edici FUD.
Moc gratulujeme!

Nominace NČKR 2021

Památník národního písemnictví zveřejnil nominované publikace v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2021.

Ediční komise FUD

Předsedkyně Ediční komise FUD

prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
proděkanka pro tvůrčí činnost FUD


Členové Ediční komise FUD

doc. Mgr. Michaela Thelenová
PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.
Mgr. MgA. Jan Krtička, Ph.D.
doc. ak. mal. Michal Slejška
Mgr. Martin Kolář, Ph.D.
MgA. Antonín Tomášek

Zápisy z jednání Ediční komise FUD

10. 11. 2020 _MEG_ Zápispříloha
23. 3. 2021_VEG_Zápis a příloha
29. 11. 2021_MEG_Zápispříloha
29. 3. 2022_VEG Zápis

Distribuce a objednávky knih


Naše knihy objednávejte v Univerzitním knihkupectví UJEP.

knihkupectvi@ujep.cz / T: 475 286 044 / Pasteurova 1, 400 96, Ústí nad Labem /

Distribuce pro komisní prodej:  klara.mrkusova@ujep.cz

Publikace také najdete u těchto knihkupců a v galeriích:

Fakturační údaje

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Konečný příjemce
Fakulta umění a designu
Pasteurova 9
400 96 Ústí nad Labem

 

Pro autory

POKYNY PRO AUTORY A EDITORY K PŘÍPRAVĚ PUBLIKACÍ

Podpora ediční činnost Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zahrnuje vydávání publikací v tištěné a netištěné formě a je určena pro autory z řad členů akademické obce FUD UJEP.
Podpořena může být též publikace nečlena akademické obce fakulty, který není
v pracovněprávním vztahu k FUD UJEP, je-li respektovanou osobností v oboru.
V takovém případě sjednává ediční oddělení jménem děkana fakulty s autorem licenční
nakladatelskou smlouvu, v ostatních případech jde o tzv. zaměstnanecké dílo (popřípadě studentské dílo) podle § 58 autorského zákona.

Publikace vydávané v tištěné i netištěné formě musí splňovat obecně uznávaná
kritéria odborné kvality pro daný typ publikace, především Citační normu ČSN-ISO-690: 2011, Definici odborné knihy dle RIV  a platná kritéria fakulty pro hodnocení vědecké či umělecké činnosti (viz Přílohy č. 4, 5 a 6  Směrnice děkana o ediční činnosti). Pro realizaci a vydání publikace v rámci edičního plánu FUD je třeba dodržet postup uvedený ve směrnici, viz bod IX. Proces a zásady realizace publikací.

Jak uvádět ISBN v případě koedice
V případě koedice publikace s dalším nakladatelem, kdy se uvádí obě čísla společně, je třeba u ISBN s naším identifikátorem (7561) uvést za číslem závorkový výklad ve tvaru: ISBN 978-80-7561-xxx-x (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem)

Směrnice děkana k ediční činnosti FUD: Dokumenty ke stažení

Směrnice děkana 1/2017 Ediční činnost FUD UJEP
     (platná od 1. 2. 2017)
Všechny dokumenty ke stažení (směrnice + přílohy)_zip

→ Příloha 1_ Ohlášení vydání publikace v jiném nakladatelství než FUD UJEP
→ Příloha 2_Formulář_Žádost o přidělení ISBN (aktuální 2019)
→ Příloha 3_Formulář Návrh na vydání publikace (aktuální 2020)
 / V případě potíží s textem v kolonkách použijte tento formulář: Návrh na vydání publikace (starší verze 2018)
→ Příloha 4_Definice odborné knihy dle RIV (aktuální 2018)
→ Příloha 5_Pokyny pro autory a redaktory - technický manuál
→ Příloha 6_ ČSN-ISO-690 citační norma 2011
→ Příloha 7_Formulář_Závěrečné vyúčtování nákladů na publikaci
→ Recenzní posudek na odbornou knihu_ formulář ke stažení

Zakázky nad 50 000 Kč
Suma za jakoukoliv zakázku nad 50 tisíc bez DPH, podléhá zveřejnění v registru smluv, proto musí být všechny takové objednávky/smlouvy s dodavateli hlášeny panu tajemníkovi před zanesením do "imis" systému.

Na všechny veřejně publikované výstupy si včas sjednávejte jazykového i typografického korektora.
Technické a typografické korektury řeším pouze po předchozí domluvě a v dostatečném předstihu před tiskem. 

Doporučujeme autorům a jejich redaktorům, aby se při úpravách rukopisu odborných textů drželi v citacích jednotného uvádění zdrojových odkazů v poznámkách pod čarou i v seznamu literatury podle Citační normy ČSN-ISO-690: 2011, abychom předešli vracení rukopisu k přepracování na poslední chvíli.

Příklady jednotného způsobu uvádění bibliografických odkazů:

Tištěné zdroje

Kniha
PETŘÍČEK, Miroslav. Myšlení obrazem. Praha: Herrmann & synové, 2009. ISBN 978-80-87054-18-5.

Příspěvek ve sborníku
MOLDAN, Bedřich. Environmentální veřejné statky. In: DLOUHÁ, Jana, Jiří DLOUHÝ a Václav MEZŘICKÝ, eds. Globalizace a globální problémy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2006, s. 221–230. ISBN 80-87076-01-X.

Elektronické zdroje

Příspěvek na webové stránce
Hudba k siréně. In: YouTube [online]. Koncerty Českého rozhlasu, 2019–2020. [cit. 2020-05-19]. Dostupné z: https://www.youtube.com/playlist?list=PLq03klGEM7Ed0SRkk2d00w4PUiZpyCa1f

Webová stránka
Murmurans Mundus: Sonic Ecology and Beyond. CENSE Annual Conference [online]. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně, ©2019 [cit. 2020-05-24]. Dostupné z: https://murmurans.ujep.cz/

Online kniha
SCHAFER, Raymond Murray. The New Soundscape [online]. Ontario: Berandol Music Limited, 1969 [cit. 2020-06-02]. ISBN 0-91:320-91-1. Dostupné z: https://monoskop.org/images/0/03/Schafer_R_Murray_The_New_Soundscape_A_Handbook_for_the_Modern_Music_Teacher.pdf